Regulamin
 1. Organizator i Komitet Turnieju

 

Organizatorem turnieju jest Gradi Golf Club

 Skład Komitetu

 • Dyrektor Turnieju: Filip Naglak,
 • Sędzia Główny: Piotr Urbański
 • Przedstawiciel Pola : Arkadiusz Popek
 1. Uprawnieni do gry w turnieju:

Amatorzy, członkowie PZG lub innych organizacji.

 1. Reguły i etykieta gry w golfa

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych dostępnych na tablicy ogłoszeń Gradi Golf Club;

 1. Format turnieju

Każda drużyna może składać się z maksymalnie 4 uczestniczek – reprezentantek tego samego klubu lub z drużyn mieszanych (pod warunkiem wykupionego prawa do gry potwierdzonego przez pole). Maksymalna ilość drużyn 24. Klub może wystawić więcej niż jedną drużynę. Turniej odbywa się przez trzy dni. W pierwszym dniu (29.06) rozgrywki w formacie strokeplay, w nastepnych dwóch dniach (30.06-01.07) matchplay. W rundzie strokeplay do wyniku drużyny liczy się suma 3 najlepszych wyników. Drużyny podzielone na grupy 1-4 … Matchplay 2 single, 1 x fourball.

 1. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych.

W przypadku remisu o kolejności w fazie strokeplay decydować będzie najlepsza runda w drużynie a w przypadku tych samych najlepszych wyników 9,6,3,1 dołek a w przypadku  matchplay dogrywka Foursome

 1. Tees – czerwone
 2. Zgłoszenia, opłaty turniejowe,
 • Zgłoszenia: Gradi Golf Club recepcja@palac-brzezno.pl 71 312 59 77 tel. 667 665 810 lub przez stronę www.klubowypucharkobiet.pl
 • Opłaty 1490 zł za drużynę – 4 osoby (opłatę należy uregulować do 25.06.2018)
 • Cena obejmuje: 3x green fee w dni turniejowe, 3x lunch box i poczęstunek na polu
 • Runda treningowa 100 zł
 • Dla drużyn Pałac Brzeźno przygotował bardzo atrakcyjne ceny pokoi – 25% od ceny podstawowej.
 1. Kategorie i nagrody
 • I, II, III miejsce
 1. Konkursy dodatkowe w fazie strokeplay
 • Longest driver na dołku 13 ,
 • Nearest to the Line na dołku 8 ,
 • Nearest to the Pin na dołku 16
 1. Sprzęt elektroniczny
 • Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
 • Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest dwa uderzenia karne w stroke play.
 1. Transport
 • Wózki samojezdne są dozwolone.
 • Wózki golfowe elektryczne są dozwolone
 • Meleksy są dozwolone tylko za okazaniem oświadczenia lekarskiego
 1. Czas rozpoczęcia gry

Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

 1. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest: pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

 1. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny: natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

 1. Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 1. Środki dopingujące

Środki dopingujące są niedozwolone.

 1. Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką 

wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

Uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora turnieju i Sponsora turnieju dla celów organizacyjnych i marketingowych

 1. Zmiany w regulaminie

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

 1. Postanowienia końcowe

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

Rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Zapraszam do kontaktu.

Rzeczy pomyślne przyciągają przyjaciół, niepomyślne sprawdzają

Arkadiusz Popek
Dyrektor pola

tel: 697 915 802
email: a.popek@palac-brzezno.pl

Recepcja pola

tel: (+48) 71 312 59 77
email: recepcja@palac-brzezno.pll

Filip Naglak
Dyrektor sportowy

tel: 695 753 284
email: a.naglak@palac-brzezno.pl

Recerwacja noclegów

tel: 697 915 802
email: recepcja@palac-brzezno.pl